Στελεχώνεται το Κέντρο Πληροφόρησης Ακάμα στην Ίνεια

Το Κ.Σ Ίννιας, στα πλαίσια του Παραδοτέου 4.4.2: “Παρατηρητήρια / Κέντρα Πληροφόρησης”, του Πακέτου Εργασίας 4: “Δικτύωση”, της Πράξης με τίτλο: “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού”, ακρώνυμο: “CROSS – COASTAL – NET”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, δέχεται αιτήσεις για 3 θέσεις «Ειδικού Συνεργάτη» για το “Παρατηρητήριο / Κέντρο Πληροφόρησης Ακάμα” στην Ίννια.

Tα εν λόγω άτομα θα είναι υπεύθυνα για την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, και προώθηση του Παρατηρητηρίου / Ενημέρωσης, καθώς επίσης και για την ενημέρωση των επισκεπτών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και απαραίτητα θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενα σχετικά με το Περιβάλλον ή/και τον Τουρισμό, πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας καθώς και γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η αμοιβή των 3 ανωτέρων “Ειδικών Συνεργατών” ανέρχεται στα €1.656 ευρώ, με την μορφή αγοράς υπηρεσιών και όχι σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Η διάρκεια της Σύμβασης προτείνεται για 5 μήνες.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 24η Απριλίου 2023 και ώρα 13.00. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους, συνοδευόμενο με τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης (Πτυχίο, Πιστοποιητικό Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής, Πιστοποίηση Γνώσεων Χρήσης Η/Υ, κ.λ.π), στο email: [email protected].

H αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορίσει το Κοινοτικό Συμβούλιο Ίννιας.

Στην συνέχεια παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για το προφίλ και τα καθήκοντα των ανωτέρω «Ειδικών Συνεργατών».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 99632012 και στο email: [email protected]